Modulu č. 1 – „Multikulturní výchova pro pedagogy“

Tato příručka je součástí metodiky vzdělávacího programu

Modulu č. 1 – „Multikulturní výchova pro pedagogy“

a byla vytvořena v rámci projektu

Logo Osobnostní rozvoj pedagoga

„Osobnostní rozvoj pedagoga“

registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.07/04.0007

Veškerý fotografický materiál uvedený v textu byl použit se souhlasem fotografovaných.

Veškerý obsah tohoto vzdělávacího modulu je možné použít pro vlastní studijní potřeby. Jiné použití celého díla nebo jeho částí je možné pouze s písemným souhlasem vlastníka (kontakt).

OBSAH

 

ÚVOD

1

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

1.1 Multikulturalita jako společenský fenomén
1.2 Vývoj multikulturní výchovy v České republice
1.3 Pojetí multikulturní a interkulturní výchovy
1.4 Slovníček základních pojmů

2

NÁRODNOSTNÍ A ETNICKÉ SKUPINY V ČESKÉ REPUBLICE S DŮRAZEM NA SITUACI V ÚSTECKÉM KRAJI

2.1 Národnostní menšiny v České republice
2.2 Etnicita, etnická skupina, etnická menšina, etnická většina
2.3 Cizinec, migrant, žadatel o mezinárodní ochranu, azylant
2.4 Kultura a historie vybraných etnických skupin žijících na území Ústeckého kraje
2.5 Specifika a kulturní odlišnosti vybraných etnických skupin v Ústeckém kraji

3

LEGISLATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CIZINCŮ V ČR

3.1 Pokyn MŠMT ke vzdělávání cizinců
3.2 Školský zákon
3.2.1 Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb.
3.2.2 Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb.
3.2.3 Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb.
3.3 Listina základní práv a svobod a Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin
3.4 Cizinecký zákon
3.5 Přehled předpisů a pokynů vztahujícím se k pobytu cizinců a jejich dětí v ČR

4

SOUČASNÉ POJETÍ MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU

4.1 Rámcový vzdělávací program
4.1.1 RVP a multikulturní výchova
4.1.2 Sporné body multikulturní výchovy
4.2 Školní vzdělávací program
4.2.1 ŠVP a multikulturní výchova

5

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA CIZINCE V PODMÍNKÁCH ČR

5.1 Kdo je žák cizinec
5.1.1 Vymezení integrace a inkluze ve vzdělávacím procesu
5.1.2 Úskalí ve vzdělávání žáka cizince
5.2 Multikulturně založený pedagog
5.2.1 Multikulturní kompetence a osobnost pedagoga
5.2.2 Postoj pedagoga vůči kulturní odlišnosti
5.2.3 Vliv jazykové kultury pedagoga na žáka cizince
5.3 Úloha školy při začleňování žáků – cizinců do vzdělávacího procesu

6

PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

6.1 Specifika ŽÁKA – CIZINCE
6.2 Překážky
6.3 Kulturní šok
6.4 Negativní působení společnosti na osobnost žáka cizince z psychologického hlediska

7

TŘÍDNÍ KOLEKTIV – ŠKOLNÍ TŘÍDA

7.1 Zařazení žáka – cizince do konkrétní třídy
7.1.1 Možná rizika
7.2 Jak by měl k těmto žákům přistupovat pedagog?
7.3 Nepsané normy třídního kolektivu
7.4 Konformita a normy konkrétního třídního kolektivu
7.4.1 Konformita a jednotlivec
7.5 Role ve třídě

8

PŘEDSUDKY A STEREOTYPY TÝKAJÍCÍ SE NÁRODŮ A ETNIK

8.1 Problémy v adaptaci na školní prostředí
8.2 Vznik a vývoj předsudků
8.2.1 Změna předsudků
8.3 Národnostní a etnické stereotypy
8.4 Tolerance

9

DOPORUČENÍ PRO PEDAGOGICKOU PRAXI, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

9.1 Metodická podpora a další zdroje k multikulturní výchově
9.2 Příklady dobré praxe
9.2.1 Multikulturní program „Nestačí jen vidět“
9.2.2 Zavádění průřezového tématu Multikulturní výchova
9.2.3 Kurzy českého jazyka pro cizince
9.2.4 Dobrovolnické centrum ELIM
9.3 Sociální a komunitní programy pro cizince ohrožené sociálním vyloučením

 

ZÁVĚR

 

SEZNAM LITERATURY

 

PŘÍLOHY

  Příloha č. 1
  Příloha č. 2